Auto's houden van Pouwels

Garantiebepalingen

Selectiepakket Basis

1. Bij aanschaf door de koper van Selectiepakket basis wordt door de verkoper garantie verleend voor een periode van drie maanden na aflevering en geldt binnen deze periode tot een maximum van 15.000 kilometer na aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
3. Reparatie of vervanging van onderdelen die redelijkerwijs ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten in het jaar van aankoop en daarna zouden moeten plaatsvinden, voor zover niet voortvloeiend uit een gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
4. Normale slijtage, te weten het geleidelijk verminderen van de kwaliteit en de geleidelijk afnemende werking van onderdelen als gevolg van het gereden aantal kilometers en de leeftijd van de gegarandeerde auto, valt eveneens niet onder de garantie.
5. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
6. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s. Defecten die zijn ontstaan binnen de Europese Economische Ruimte en die onder de garantie vallen dienen altijd ter reparatie te worden aangeboden bij Autobedrijf Pouwels.
7. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden.
8. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
9. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (niet af fabriek gemonteerde accessoires), banden, ruiten, ruitenwissers, achterruitverwarming, stoelverwarming, elektrisch verstelbare spiegels, elektrische schuifdaken/panoramadaken, autosleutels, audio/tv/dvd-apparatuur, displays, telefoonvoorbereidingen en navigatiesystemen, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
10. De garantiepalingen mogen niet worden aangevuld of gewijzigd.

 

0412-632194info@pouwels-oss.nlPalestrinastraat 9 5344AA